تفسیر به رأی

10 11 2022 810738 شناسه:
نویسنده: آیت الله العظمی جوادی آملی
چکیده:
تفسیر به رأی: پیرامون تفسیر به رأی مطالبی مطرح است كه به برخی از آنها اشاره می شود : یكم. تفسیر به معنای روشن ساختن چیزی كه ضروری و هویدا نیست و به معنای پرده برداری از چهرهٴ جمله یا لفظی كه معنای آن آشكار و واضح نیست ، یك مطلب نظری است كه چون آراء نظری دیگر باید به بدیهی برگردد و در ظلّ یك مطلب بیّن و آشكار ، مُبیّن گردد ؛ از این جهت ، فرقی بین مفرد و قضیّه نیست ؛ زیرا مبانی تصوری همانند مبادی تصدیقی ، گاهی ضروری اند و زمانی نظری و ترتّب حكم تفسیر در هر دو قسم جاری است...