تسنيم سنام معرفت قرآن

10 11 2022 810623 شناسه:
نویسنده: علی مدبر اسلامی
چکیده:
تفسير گرانسنگ تسنيم، محصول تحقيق، تنظيم و تدوين درس تفسر قرآن كريم حضرت آيت.الله جوادي آملي ـ دام ظله ـ در حوزهٴ علميهٴ قم است. تا زمان تأليف اين نوشتار 16 جلد از آن منتشر شده است و تا پايان قرآن به حدود 80 جلد خواهد رسيد. تسنيم تا كنون چندين بار در درون و بيرون كشور حايز رتبهٴ برتر شده است؛ از جمله در سال 1385(هـ .ش) به عنوان «تحقيق برتر در عرصهٴ مطالعات اسلامي و قرآني» از سوي «آيسيسكو» برگزيده شد. نام تسنيم برگرفته از آيه 27 سورهٴ «مطفّفين»، و تسنيم نام چشمه.اي بهشتي است كه شراب طهور مقرّبان الهي از آن مي.جوشد. آن مفسر حكيم، تفسير خود را از آن رو تسنيم ناميدند كه وحي قرآني، اين سلطان علوم، چشمه.سار پرجوششي است كه از زلال ناب آن حكمت و همه دانش.ها بهره.مندند و اعتبار و ارزش خود را باز مي.يابند. از بزرگ.ترين شاخصه.هاي ساختاري و محتوايي تسنيم روشمند بودن آن است. در اين تفسير، ذوق و سليقهٴ شخصي، استحسانات عقلي و عرفي و پيش.فرض.هاي علوم گوناگون بر قرآن تحميل نشده و دخالتي در تفسير آيات ندارند. در نوشتار حاضر امور زير بررسي شده.اند: 1. ويژگي.هاي ساختاري و محتوايي تسنيم. 2. مقايسهٴ تسنيم با الميزان و بيان وجوه اشتراك آن دو و امتيازها و نوآوري.هاي تسنيم. 3. اخلاق علمي مفسّر تسنيم. 4. تسنيم و مفسر آن از نگاه ديگران. 5. منابع و مآخذ تسنيم. نوشته پيش.رو ثمره بررسي.هاي روش.شناسانهٴ مؤلف درباره تفسير تسنيم است كه برخي از مباحث آن از نصوص روش.شناسانهٴ بناني و بياني استاد مفسر و برخي از تأمل در اين اثر نوراني استفاده شده است. كليد واژه.ها تفسير، تسنيم، ساختار تفسير، ويژگي محتوايي، اخلاق علمي، منابع و مآخذ.