آیا همه انبیا معصوم بوده اند؟

29 09 2021 113698 شناسه:

امامیه بر این باور است كه پیامبران باید از همه گناهان بزرگ و كوچك معصوم باشند، چرا كه مقام رسالت اقتضا دارد كه رسول، هیچ خطایی نداشته باشد تا رسالتش را با امانت كامل انجام دهد و مردم بر او، گفتار و كردارش اعتماد كنند.


مطالب مرتبط

دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات