چالش های حکمت متعالیه در مسئله سیاست

07 07 2017 591961 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
در بحث های حکمت نظری که عنصر محوری اش امور حقیقی است باید روشن شود که رهیافت حکمت عملی و حکمت نظری یا سیاست در حکمت متعالیه، و به تعبیر دیگر؛ سرپرستی حکمت متعالیه در خصوص سیاست، چگونه است؟