هماهنگي عرفان و حماسه

12 06 2017 592853 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
جنگ و صلح از رخدادهاي عالم طبيعي است؛ وگرنه در دنياي ماوراي طبيعي، غير از صلح مطلق چيزي راه ندارد؛ چنان كه در قلمرو طبيعت نيز جنگ نِسبي است، نه مطلق؛