نگاهي اجمالي به برخي از اسرار نماز

12 06 2017 592943 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
بحث پيرامون راز هر چيزي، فرع وجود آن است، زيرا معدوم بي‌راز است. نماز از آن جهت كه داراي وحدت اعتباري بوده و وحدت مساوق هستي است، از وجود حقيقي بهره‌اي نداشته، قهراً رازي هم نخواهد داشت؛