مبانی حکم حضرت امام خمینی (ره) در مورد نویسنده کتاب آیات شیطانی

24 06 2017 592366 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
تردیدی نیست که حکم تاریخی و قاطعانه حضرت امام خمینی (ره) در مورد نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی، سلمان رشدی، برگرفته از آیات و روایات است. لذا جا دارد، مبانی مهم فقهی و سیاسی این حکم بررسی شود.