مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه

12 06 2017 593033 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
چون مستور ماندن برخي از مبادي تصوري يا مطوّي بودن بعضي از مقدمات تصديقي بحث، از سهولت تصور معناي ولايت فقيه يا از ميسور بودن پذيرش آن مي‌كاهد، مناسب است توجه پژوهشگران مباني ولايت فقيه وناقدان محترم آن به چند مطلب جلب شود.