مؤمنان باید از چه کسانی اطاعت کنند؟

23 09 2017 590027 شناسه:
چکیده:
بر اساس جهان‌بینی توحیدی خدای سبحان آفریننده انسان و آفریدگار همه موجودات است. هم موجودات را میآفریند و هم همه آنها را در مسیر رشد و هدایت قرار میدهد تا آنها به کمال برسند؛ ﴿رَبُّنَا الَّذي أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى﴾ ‏؛ پروردگار نظام هستی، خدایی است که به موجودات خلقت را اعطاء کرده و سپس آن را هدایت کرده است زیرا خدا عالم به نظام هستی و مالک آنهاست از این رو می‌تواند در همه شئون ما تصرف کند.