قرآن در قرآن

27 08 2016 591356 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
برای پرورش انسان بهترین علم و بجسته ترین مکتب لازم است؛ لذا، وی را با آیات به جست و جوی بهترین سخن تشویق کرد.