قدم در راه اولیاء

11 07 2017 591631 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
برای ورود به راه اولیاء ابتدا باید راه اولیای الهی را بشناسیم. این راه هم شناختنی است و هم رفتنی. همراهان ما هم مشخص است؛ یعنی هم راه ما مشخص است، هم همراه ما.