فلسفه تولی و تبری از نگاه قرآن و روایات

24 06 2017 592351 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
نظام آفرینش بر جذب و دفع بنا نهاده شده است، موجودات عالم هستی آن چه را که سازگار با آنان باشد، جذب و آن چه را که ناسازگار با آنان باشد دفع می کنند. از این رو یکی از قوانین حاکم بر عالم ماده و طبیعت، قانون جاذبه و دافعه است.