علی، خلیفه خدا و جان پیغمبر (ص)

24 06 2017 592336 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
آن مقداری که بشر از کمال چیزی می فهمد، در دعای امام باقر (ع) در دعای سحر جلوه کرده است. صدر و ساقه این دعای سحر، اوصاف کلی و جزئی خداست. از بهاء و کمال و جمال گرفته تا به جبروت ختم شده است.