صاحب نظری که صاحب دل بود (تبیین اندیشه علمی و عملی امام خمینی «ره»)

02 10 2017 589397 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
پیامبران الهی که برای هدایت خلق از سوی خدای سبحان مبعوث شده‌اند. انسان‌ها را به عبادت خدا و اطاعت او فراخوانده و از پیروی طاغوت باز می‌دارند، و از طریق عبادت خدا و اجتناب از طاغوت آنها را از درون نورانی کرده و با نورانی شدن آنها، هم خود به لقاء الهی بار‌می‌یابند و هم دیگران را به آن بارگاه هدایت می‌کنند، و در عین حال که به نورانیت درون انسان‌ها عنایت دارند به نورانی کردن جامعه نیز از راه قیام به قسط و عدالت اجتماعی، می‌پردازند.