شهید مطهری، شهید مطهر

03 07 2017 592216 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
آنچه که مربوط به حکمت مطهر شهید مرتضی مطهری است و همه ما باید راهی این راه باشیم و این راه برای همه ما باز است، عبارت از این است که ما چه حوزوی باشیم چه دانشگاهی باید این اصول و این فصول را رعایت کنیم که چه بخوانیم، چه جور بخوانیم و با چه دل مایه ای سفر کنیم.