رسالت قرآن کریم

27 08 2016 591371 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
بهترین معرف برای شرح اوصاف قرآن کریم، همانا خود قرآن مجید است و اگر در سخنان عطرت طاهره مشهود است، باز به استناد خود قرآن کریم است