رسالت قرآن كريم

12 06 2017 593498 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
بهترين معرّف براي شرح اوصاف قرآن كريم، همانا خود قرآن مجيد است و اگر در سخنان عترت طاهره(عليهم‏السلام) توصيف قرآن مشهود است، باز به استناد خود قرآن حكيم است؛ ليكن بهره‏برداري از آن به عهدهٴ همتاي وي، يعني ثقل اصغر مي‏باشد كه به نوبهٴ خود، قرآن ناطق‏اند و در هيچ مرحله از مراحل كمال هستي از قرآن جدا نبوده و قرآن نيز در هيچ مقام از مقامهاي وجودي از آنان جدا نخواهد بود.