ذكر و حكمت آن

12 06 2017 592928 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
عبادت خداوند كه در چهره‌هاي گونه‌گون تجلّي مي‌كند، در صورت «ذكر» نيز به عنوان خاص ظهور دارد؛ به طوري كه ذكر خداي سبحان از بارزترين مصاديق پرستش او است.