دين گریزی و علل آن

04 11 2017 588197 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
در تحلیل رفتار غالب انسان‎ها نسبت به دین، با دو رویکرد متفاوت مواجه می‎شویم؛ برخی نسبت به دین گرایش دارند و برخی دیگر از آن گریزانند. این رفتارهای متفاوت از طرف انسان‎ها، معلول یکسری علل درونی و بیرونی است.