خوانش دوباره حکمت هنر (به بهانه شهادت سید مرتضی آوینی)

28 09 2017 589847 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
روایت فتح را با درایت شهادت آمیختن، و هنر تصویر را با ظفر تحقیق هماهنگ ساختن؛ و دو قوس نزول و صعود را با منحنی تام هنر اسلامی دور زدن؛ و معقول را با عبور از بستر خیال، محسوس کردن؛ و محسوس را با گذر از گذرگاه تخیل، معقول نمودن؛