حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد

13 09 2017 590042 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
هر جهان‌بینی یا هر حکمت، برای خود حکمت عملی خاص، یعنی اخلاق، تدبیر و سیاست خاص خواهد داشت. مبانی حکمت متعالیه برگرفته از وحی الهی، کتاب، سنت و عقل برهانی است. این راه اجتهاد است. به نظر ایشان حکمت متعالیه همانند سایر حکمت‌ها در شمار علوم انسانی است.