تجارت نجات بخش انسان

14 09 2017 590072 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
در آموزه‌های اسلامی و قرآنی دنیا میدان تجارت و داد و ستد است، برخی در این تجارت سود می‌برند و عدّه‌ای نیز در آن دچار خسارت و زیان می‌شوند.