تبیین متعلق باء در بسم الله

26 08 2016 591187 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
اگربحث پیرامون تعیین متعلق باء در کلمه (بسم الله...)، مبتنی است بر آنچه معروق بین مفسران می باشد که لفظ (باء)، حرف جر است و مجموع جار و مجرور کلمه اند؛ نه کلام؛ لذا مفید معنای تام نخواهد بود مگر با عنایت به متعلق آن که در تعیین آن متعلق سخنی خواهد آمد.