تأثير ياد مبدأ و معاد در تهذيب نفس

12 06 2017 592883 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
آنچه در اين نوشتار مي‌آيد، ترسيمي از مهم‌ترين علل وارستگي و تصويري از اساسي‌ترين عوامل پارسايي است؛ چنان‌كه ترك آن علل و طرد اين عوامل، از مهم‌ترين حبائل شيطان و اساسي‌ترين دستاويزهاي نفس تَسْويل‌گر خواهد بود و آن، همانا ياد معاد است؛