اصول کلی اقتصاد اسلامی برای رسیدن به پیشرفت پایدار

16 06 2017 592793 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
اسلام دین جامع، کامل و جاودانه است که هدایت انسان را در همه ابعاد زندگی و در همه زمان ها و مکان ها بر عهده دارد. این دین، انسان ها را در بُعد فکری با تبیین اعتقادات، و در بُعد نفسانی با تبیین ارزش های اخلاقی، و در بُعد رفتاری با تبیین احکام، هدایت می کند.