اسلام آیین صلح و صفا

14 09 2017 590057 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
صلح و امنیت، از نیازهای اساسی جامعه انسانی است. در جامعه‌ای که افراد آن، با هم دچار اختلاف شده، به جنگ و ستیز بپردازند، زندگی، بسیار سخت و توانفرسا است، استعدادها در آن متوقف می‌شود، رشد و توسعه جامعه و افراد، دچار رکود و توقف می‌گردد.