ادب نقد سيرهٴ تفسيري طبري

12 06 2017 593483 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
نقد و بررسي مطالب هر كتاب، غير از تحقيق پيرامون آراء شخصي مؤلف آن است؛ زيرا براي اظهار نظر دربارهٴ مضمون هر نوشته‏اي صِرفِ ظهور لفظي و رعايت قواعد محاوره و قوانين ادبي آن كافي است. ليكن داوري در زمينهٴ عقايد قلبي مؤلفِ آن، گذشته از توقف بر امور ياد شده، مبتني بر شرايط ديگري نيز هست مانند: استناد اصل نوشته به آن مؤلف يقيني باشد.