ادب نقد سیرهٴتفسیری طبری

26 08 2016 591172 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
نقد وبررسی مطالب هر کتاب، غیر از تحقیق پیرامون آراء شخصی مولف آن است؛ زیرا برای اظهار نظر درباره مضمون هر نوشته ای صرف ظهور لفضی و رعایت قواعد محاوره و قوانین ادبی آن کافی است.