آدرس
more


ارتباط سریع با پژوهشگاه

کلیات پژوهشگاه

بسم الله الرحمن الرحيم
پژوهشكده فقه و اصول

معرفي پژوهشكده
پژوهشكده فقه و اصول از پژوهشكده هاي پژوهشگاه علوم وحياني معارج است كه در محور انديشه فقهي و اصولي حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي (دام ظلّه) پژوهش مي كند. فعاليت پژوهشي اين پژوهشكده از اواخر دهۀ هفتاد و اوائل دهۀ هشتاد با نام «گروه فقه» شروع شده است.
دست مايه آغازين آن، متن هاي تقريرِ فقهي حضرت استاد (دام ظلّه) بوده كه با تحقيق و سامان دهي بخشی از آن، پژوهش فقهي آغاز شده و به تدريج با تدوين و تنظيم تدريس هاي فقهي حضرت استاد (دام عزّه) فعاليت آن ادامه يافت و در اين دو محور آثاري به چاپ رسيده است. سپس در سال 1391ش با گروه بندي فعاليت ها در پنج محور، به پژوهشكده ارتقا يافت و هم اكنون قلمرو پژوهشي اين پژوهشكده به پنج حوزه: اصول و مباني، فقه العباده، فقه الإقتصاد، فقه الإداره و حقوق اختصاص دارد.
آن چه درپي مي آيد، گزارشي است از: چشم انداز، اهداف، سياست ها، ساختار و كارنامه پژوهشي پژوهشكده كه در چهار قسمت ارائه مي شود.

چشم انداز
تحقق تشکلی علمی مرجع در موضوعات متنوع فقهی به ویژه فقه الاقتصاد برای نظریه پردازی و پاسخگویی به نهادهای خصوصی و دولتی در سطح جهان اسلام؛ مبتنی بر نگرش جامع حضرت استاد (زید عزه)

1. اهداف
 1/1. تبيين و معرفي مباني و معيارهاي نظام فقهي ـ حقوقي اسلام با تأكيد بر انديشه و نظر حضرت آية الله العظمي جوادي آملي(دام عزّه)
1/2. تشريح فلسفه احكام و قوانين اسلامي و ارائه تحليل هاي خردپسند و روزآمد، متناسب با سطوح   مختلف مخاطبان با ابتنا بر آراي حضرت استاد (دام عزّه)
1/3. ترسيم جايگاه حاكميت الهي در روند اداره جامعه و آشكارساختن برتري هاي آن نسبت به ساير نظام ها و مكاتب با تأكيد بر آراي حضرت استاد (دام ظلّه)
1/4. پاسخگويي نظام مند و ارائه الگوي كارآمد فقهي ـ حقوقي متناسب با پرسش ها و نيازهاي انسان و جامعه معاصر.

2. راهبردها و سياست هاي كلي
2/1. نيازشناسي وتبيين بايسته ها و اولويت هاي پژوهشي در حوزه مسائل فقهي؛ به ويژه مسائل اقتصادي آن.
2/2. تدوين متدولوژي فقهي حضرت استاد (دام عزّه) در كشف احكام فقهي؛ به ويژه اقتصادي آن در حوزه هاي فردي و اجتماعي.
2/3. گسترش مباحث فقه استدلالي و امتداد مباني فقهي حضرت استاد به موضوعات جديد فقهی ازجمله: موضوعات اقتصادي، سياسي و...
2/4. تلاش در جهت ارائه مكتوب محصولات پژوهشكده به صورت كتاب، نشريه، نر م افزار، سايت و...
2/5. تلاش در جهت تدوين نظريه هاي حضرت استاد به زبان هاي ديگر جهت ارائه به مجامع علمي بين المللي.
1/5. توليد، هدايت و حمايت از پژوهش هاي رشته های گوناگون فقه؛ مبتني بر نظر حضرت استاد (دام عزّه)
1/6. تربيت متخصص (محقق ومدرّس) در مباحث فقه عبادي و معاملي بر مبناي روش حضرت استاد (دام عزّه)

3. وظايف
3/1. سازمان دهي، تنظيم و تدوين آثار و انديشه هاي اصولي، فقهي و حقوقي حضرت استاد (دام عزّه)
3/2. مطالعه، تحقيق و سامان دهي طرح ها و فعاليت هاي پژوهشي در زمينه مباني، منابع و فلسفه فقه و حقوق اسلامي.
3/3. بازانديشي ميراث فقهي و حقوق اسلامي، به منظور ارتقاي كارآمدي آن در پاسخگويي به نيازها و مسائل جديد، با ابتنا بر اندیشه حضرت استاد (دام عزّه).
3/4. مطالعه، تحقيق و سامان دهي طرح ها و فعاليت هاي پژوهشي در زمينه نظام فقهي و حقوقي اسلام و مقايسه و تطبيق آن با ساير مكاتب و نظام ها با ابتنا بر انديشه حضرت استاد (دام عزّه(
3/5. شناسايي و طبقه بندي نيازها و چالش هاي اساسي جامعه و نظام اسلامي در حوزه فقه و حقوق و سامان دهي طرح ها و فعاليت هاي پژوهشي به منظور پاسخگويي سريع و به هنگام مبتني بر انديشه ها و آثار حضرت استاد (دام عزّه).
3/6. سازمان دهي گروه هاي تخصصي جهت اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي.
3/7. شناسايي و جذب پژوهشگران کارآمد در زمينه فقه و حقوق و مباني آن، جهت اجراي فعاليت هاي پژوهشي.
3/8. فراهم آوردن امكانات و منابع مطالعاتي و اطلاعاتي وزمينه سازي براي تسهيل پژوهش در حوزه فقه و حقوق و مباني آن.
3/9. فراهم آوردن زمينه رشد و ارتقاي دانش و مهارت محققان پژوهشكده از طريق برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي، نشست هاي علمي، ايجاد فرصت هاي مطالعاتي و... .
3/10. برگزاري نشست هاي علمي در حوزه فقه، حقوق و اصول و مبانی فقه و ايجاد زمينه تعامل و گفت وگو ميان متفكران اين حوزه.
3/11. ارتباط و همكاري مؤثر با مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي و شخصيت ها و نخبگان علمي و فرهنگي به منظور پيشبرد اهداف پژوهشكده.
3/12. تعامل فعال با ديگر پژوهشكده ها و ساير بخش هاي زيرمجموعه پژوهشگاه و مؤسسه فرهنگي و تحقيقاتي اسراء با هدف هماهنگي و برنامه ريزي مشترك.

4. ساختار پژوهشکده
 ارکان سازمانی پژوهشکده فقه و اصول به شرح زیر است:
1.    مدیر پژوهشکده؛
2.    شورای پژوهشی؛
3.    مدیر امور پژوهشی و اجرایی
4.    گروه های پژوهشی که به صورت زیراند:
4/1 گروه اصول ومبانی فقه.
4/2. گروه فقه العبادة.
4/3. گروه فقه الإقتصاد.
4/4. گروه فقه الإدارة و السياسة.
4/5. گروه حقوق

5. همكاران علمي
5/1. همكاران علمي موظفی:
1.    حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی، مدیر پژوهشکده.
2.    حجت الاسلام والمسلمین دكتر سید کمال الدین عمادی، مدیر گروه فقه العباده.
3.    حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی معلمی، مدیر گروه فقه اقتصاد.
4.    حجت الاسلام والمسلمین دکتر قدیر، مدیر گروه حقوق.
5.    حجت الاسلام والمسلمین مهدی سهرابی، مدیر امور نجوم.
6.    حجت الاسلام والمسلمین حسین آزادی، همكار و ارزیاب علمی.
7.    حجت الاسلام والمسلمین حسینعلی نبی زاده، محقق.
8.    حجت الإسلام و المسلمين محمّد رنجبر، كارشناس پژوهشكده.
5/2. همكاران علمي پروژه ای:

الف: محققان تدوین پروژه موسوعه فقهي
1.    حجت الإسلام و المسلمين سيد محمد معلمي (فرزند سيد سليمان)
2.    حجت الإسلام و المسلمين احسان ابراهيمي
3.    حجت الإسلام و المسلمين حسين علي محمدي
4.    حجت الإسلام و المسلمين محمد نجفي دارابي
5.    حجت الإسلام و المسلمين سيد محمد معلمي (فرزند سيد محمود علي)
6.    حجت الإسلام و المسلمين حميد رضا ابراهيمي
7.    حجت الإسلام و المسلمين ابراهيم توكلي
8.    حجت الإسلام و المسلمين سيد جعفر صادقي فدكي
9.    حجت الإسلام و المسلمين محمد صادق مزيناني
10.     حجت الإسلام و المسلمين دكتر سيد كمال الدين عمادي چاچكامي
11.     حجت الإسلام و المسلمين دكتر سيد مهدي معلمي
12.     حجت الإسلام و المسلمين سيد رضا يوسفي
13.     حجت الإسلام و المسلمين مرادخاني
14.     حجت الإسلام و المسلمين مهركش
15.     حجت الإسلام و المسلمين حسين علي نبي زاده
16.     حجت الإسلام و المسلمين حسن مطهّري محبّ
17.     حجت الإسلام والمسلمين حسن آب سواران
18.     محمّد حسين حسيني كوهساري

ب: محققان پروژه توضیح المسائل
1.    حجت الإسلام و المسلمين محمد نجفی
2.    حجت الإسلام و المسلمين ميثم رضايي كوهستاني
3.    حجت الإسلام و المسلمين سيد محمد حسيني اميري
4.    حجت الإسلام و المسلمين سيد جواد ميربخشي

ج: محققان پروژه تقریری
1.    حجت الإسلام و المسلمين يوسف تقي زاده
2.    حجت الاسلام اسماعیل اسماعیلی جوینانی

د: محققان پروژه دیگر
1.    حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم موسی زاده
5/3.  ناظران و ارزیابان پروژه ای (پژوهشگرانی که به صورت ناظر و ارزیاب همکاری دارند)
1.    حجت الإسلام و المسلمين حسين بستان
2.    حجت الإسلام و المسلمين محمد حسين فلاح زاده
3.    حجت الإسلام و المسلمين محمود لطيفي
4.    حجت الإسلام و المسلمين علي رضا موحد نژاد
5.    حجت الإسلام و المسلمين دكتر جاويد
6. فعاليت ها و كارنامه پژوهشي

6/1.آثار چاپ شده
1.    كتاب الخمس (1 جلد) تقريرات درس مرحوم داماد
2.    كتاب الحج (4 جلد) تقريرات درس مرحوم داماد
3.    كتاب الإجاره(1 جلد) تنظیمِ تدریس حضرت استاد (دام عزه)
4.    كتاب مفاتيح الحياة.
5.    كتاب بربال اعتكاف.
6.    كتاب توضيح المسائل.
7.    كتاب خانواده متعادل و حقوق آن.
8.    كتاب مناسك حج.
9.    استفتائات
6/2. آثار آماده نشر
1.    خیارات. تقریر درس مرحوم آیة الله العظمی آقا میرزا هاشم آملی.(3جلد)
2.    كتاب زكات. تقريرات درس مرحوم داماد.
3.    رسال انقلاب شکوک. تقریر درس مرحوم آیة الله العظمی آقای بروجردی.
6/3. فعاليت هاي در دست اقدام
1.    كلان پروژه موسوعه فقهي که 15 نفر در حال تدوین هستند.
2.    طرح حقوق (حجت الإسلام و المسلمين ابراهيم موسي زاده)
3.    قصاص به مثابه بنيان حيات. آماده برای اصلاح پس از ارزیابی
4.    ثبوت هلال.
5.    زمين از منظر نجوم. (در حال ارزیابی)
6.    تقريرات اصول حضرت امام خميني (رحمه الله) 4 جلد که دو جلد آن در حال آماده شدن است.
7.    كتاب صوم (تقريرات مرحوم آقای داماد) در حال تایپ.

پژوهشکده فقه و اصول