لیست آثار
سرچشمه اندیشه
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
تعداد جلد 6
تعداد صفحه 539
نوبت چاپ سوم
تاریخ انتشار 1386

رحیق مختوم
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام حمیدپارسانیا
تعداد جلد 5
تعداد صفحه 2963
نوبت چاپ پنجم

فلسفه صدرا
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام محمد کاظم بادپا
تعداد جلد 3000
تعداد صفحه 440
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1387