اعضا هئیت علمی

02حجت الاسلام والمسلمین علی مدبر اسلامی

معرفی پژوهشگاه

نام:حجت الاسلام والمسلمین علی مدبر اسلامی

سمت:. مدير پژوهشكده قرآن و عترت (ع)  در پژوهشگاه علوم وحياني معارج

تحصیلات:دکتری

متولد:1337نائین

1. ورود به حوزه علميه نائين در سال 1351 ش.
2. ورود به حوزه علميه قم در سال 1352 ش.
3. اتمام دروس سطح و شروع اشتغال به درس خارج در سال 1358 ش.
4. اتمام دوره چهار ساله مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در سال 1376ش.
5. اخذ مدرك سطح 3 حوزه در زمينه تفسير و علوم قرآن د سال 1386 ش.
6. هم اكنون در حال تدوين رساله علمي سطح 4 حوزه در زمينه تفسير و علوم قرآن هستند.
7.حدود 20 سال در دروس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم در دروس اساتيدي مانند مرحوم آية الله فاضل لنكراني، مرحوم آية الله شيخ جواد تبريزي و  دروس فلسفه و معارف قرآن آية الله مصباح يزدي و دروس فلسفه و تفسيرحضرت آية الله جوادي آملي (دام ظلهم) شركت كرده اند.
 


1. فقه و اصول حدود 20 سال.
2. تفسير و علوم قرآن: حدود 20 سال.


1. آشنايي با زبان عربي در حد توان استفاده از متون تخصصي و ترجمه آن ها.
2. توان مكالمه در حد متوسط.
 


1. ادبيات عرب در حوزه علميه نائين به مدت 2 سال در سطح 1 از سال 1350 تا سال1352.
2. ادبيات عرب در حوزه علميه قم به مدت 12 سال در سطح 1 و 2 از سال 1357 تا سال 1369 در مدارس امام صادق و الهادي (ع).
3. ادبيات عرب در دانشكده شهيد محلاتي (سپاه) به مدت 1 سال در مقطع كار شناسي در سال 1376.
4. فلسفه اسلامي در حوزه قم و دانشكده شهيد محلاتي به مدت1 سال در مقطع كارشناسي در سال 1378.
5. فقه ( شرح لمعه) در حوزه علميه قم به مدت 1 سال در سطح 2 در سال 1379.
6. تفسير و علوم قرآن در دانشكده شهيد محلاتي به مدت 13 سال در مقطع كارشناسي و ارشد از سال 1375 تا سال 1387.
7. روش هاي تفسيري در دانشكده شهيد محلاتي به مدت 2 سال در مقطع كار شناسي از سال 1377 تا سال 1379.
8. تفسير و علوم قرآن در مؤسسه تحقيقاتي بقية الله (ع) به مدت 2 سال در سطح 3 از سال 1385 تا سال 1387.
9. اسرار حج در سازمان حج قم به مدت 6 سال از سال 1380 تا سال 1386.
 


1. برگزيده شدن مقاله ابرار چاپ شده در دائرة المعارف قرآن ج 1 در دومين جشنواره مقالات و مطبوعات اسلامي.
 2. كسب رتبه دوم پايان نامه هاي قرآني در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن با عنوان تفسير پلوراليستي قرآن كريم.
3.كسب رتبه دوم آثار قرآني در هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن با عنوان پلوراليسم ديني از منظر قرآن كريم.
4. كسب عنوان «فعال برگزيده قرآني» در حوزه پژوهش هاي علوم قرآني در هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم.
 


1. عضو شوراي پژوهشي مركز فرهنگ و معارف قرآن به مدت حدود 10 سال (ادامه دارد).
2. عضو شوراي علمي گروه دائرة المعارف ها در مركز فرهنگ و معارف قرآن به مدت 14 سال (ادامه دارد).
3. عضو شوراي علمي گروه تفسير موضوعي در مركز فرهنگ و معارف قرآن از سال 1389 (ادامه دارد).  
4. عضو شوراي علمي دانشنامه حج و حرمين‌شريفين در پژوهشكده حج و زيارت به مدت 6 سال.
5. عضو كميته تفسير واحد مدارك علمي حوزه علميه قم از سال 1389 (ادامه دارد).
6. عضو كارگروه تخصصي تفسير در حوزه علميه خواهران از سال 1391 (ادامه دارد).  
7. عضو شوراي پژوهشي و سپس شوراي عالي تحقيقات پژوهشگاه علوم وحياني معارج از سال 1389 (ادامه دارد).  
8. معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم وحياني معارج به مدت 3 سال (از سال 1388تا سال 1390).
9. مدير مركز تحقيقاتي اسراء به مدت 4 سال ( از سال  1384تا سال 1387).
10. مدير پژوهشكده قرآن و عترت (ع)  در پژوهشگاه علوم وحياني معارج از سال 1390 (ادامه دارد).  
11. مشاور علمي مجمع تربيتي بانوان تهران ازسال 1380 (ادامه دارد).
12. تدريس در كارگاه كارورزي و مهارت افزايي نگارش در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در سال 1390.
13. عضويت در هيئت داوران انتخاب آثار برتر قرآن پژوهي كشور در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم.
14. داور و ارزياب گروه اخلاق و عرفان كتاب سال حوزه از سال 1390 (ادامه دارد).
 


1. اشك كوير (مطالعات مردم شناسي در زمينه آيين هاي سوگواري امامان معصوم عليهم السلام)، چاپ شده در سال 1386 توسط مركز نشر اسراء.
1. پلوراليسم ديني از منظر قرآن كريم (از مباحث فلسفه دين و تفسير موضوعي قرآن كريم)، چاپ شده  در سال 1389 توسط مؤسسه انتشارات بوستان كتاب.
 


1.    ابرار (چاپ شده در جلد 1 دائرةالمعارف قرآن كريم در سال 1384).
2.    تكثر گرايي ديني (چاپ شده در جلد 8  دائرةالمعارف قرآن كريم در سال 1389).
3-6. تسنيم، سنام معرفت قرآن (چاپ شده در فصلنامه إسراء در سال 1388 در 3 شماره).
7. تسنيم، سنام معرفت قرآن (چاپ شده در دانشنامه قرآن و شيعه كالج اسلامي لندن).
8. علامه طباطبايي و تفسير الميزان از ديدگاه آية الله معرفت (چاپ شده در جلد اول نشريه معرفت قرآني).
9. تفسير موضوعي (تأييد شده در سال 1391 براي چاپ در دانشنامه قرآن شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي).
10. آداب ورود به مسجدالحرام و اسرار آن ( نوشته شده براي مركز تحقيقات حج).
12-11. دانستني هاي آسماني (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1381).
14-13. پاسخ به يك پرسش قرآني (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در دو شماره در سال 1382).
15. تشابه گرايي و پلوراليسم ديني (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1382).
16. پلوراليزم ديني از نگاه قرآن كريم (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1382).
17. برداشت پلوراليستي از آيه 62 سوره بقره (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1383).
18. پلوراليزم اجتماعي از منظر قرآن كريم  (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1383).
19. پلوراليزم اجتماعي از منظر قرآن و سنّت  (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1384).
30-20. پلوراليزم اجتماعي و آزادي عقيده  (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در 12شماره در سال هاي 1384-1388).
31. پلوراليزم اجتماعي و جهاد اسلامي(چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1385).
32. پلوراليزم اجتماعي و صلح و برادري اسلامي  (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال 1385).
36-33. پلوراليزم نجات از ديدگاه قرآن  (چاپ شده در فصلنامه نواي نائين در سال هاي 1388-1389).
37. گزارش نشست علمي معرفي تفسير تسنيم (چاپ شده در كتاب هفده گفتار قرآن پژوهي).
38. گزارش نشست علمي مفهوم شناسي تفسير قرآن به قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي (چاپ شده در دو فصلنامه قرآن شناخت در سال 1387).
39. گزارش نشست علمي انديشه هاي قرآني امام خميني (چاپ شده در كتاب هفده گفتار قرآن پژوهي).
 


. كتاب سيماي ابرار در آيينه قرآن (در دست انتشار).
2. كتاب تفسير قرآن به قرآن در آيينه روايات (در دست تأليف).
3. كتاب جايگاه سنت در تفسير قرآن به قرآن (در دست تأليف).
4. كتاب بر كرانه نور، پاسخ به پرسش هاي قرآني (در دست تأليف).
5. شيوه نامه تدوين تفسير تسنيم (تأليف شده).
6.  شيوه نامه تدوين دائرة المعارف قرآن كريم (تأليف شده).
7. شيوه نامه دانشنامه حج و حرمين شريفين (تأليف شده).
 


1. ويرايش و ارزيابي محتوايي مقالات دائرةالمعارف قرآن كريم (ج 3-9).
2.ويرايش و ارزيابي محتوايي مقالات دائرةالمعارف قرآن ويژه نوجوانان (ج 1-3).
3. ويرايش و ارزيابي محتوايي مقالات دانشنامه حج و حرمين شريفين (ج1-2).
4. تحقيق، تنظيم و ويرايش يا كنترل نهايي تفسير تسنيم، اثر آية الله جوادي آملي (ج 1-31).
5. ويرايش 5 جلد از تفسير موضوعي قرآن كريم، اثر آية الله جوادي آملي (ج 4-5-6-7 و11).
6. ويرايش كتاب عين نضّاخ (ج 1-2-3).
7. ويرايش كتاب حيات عارفانه امام علي(ع) اثر آية الله جوادي آملي.
8. تحقيق و تنظيم كتاب آفاق انديشه .
9. تدوين كتاب (برگرفته) عيد ولايتاز آثار آية الله جوادي آملي.
10. ويرايش و ارزيابي محتوايي كتاب مفاتيح الحيات اثرآية الله جوادي آملي.
11. تحقيق و تنظيم كتاب كوثر كربلا اثر آية الله جوادي آملي.
12. نظارت علمي بر تدوين درسنامه هاي تفسيري برگرفته از تفسير تسنيم (ج1-4) در سال هاي 1390-1391.
13. نظارت علمي بر  پروژه هاي وحيانيت الفاظ قرآن، اميد در قرآن و فقه قرائت قرآن در مركز فرهنگ و معارف قرآن در سال 1390 (ادامه دارد).
14. ارزيابي كتاب علوم قرآن در روايات اهل بيت (ع) (ج1-2) براي مركز فرهنگ و معارف قرآن در سال 1391.
 


 راهنمايي، مشاوره و داوري حدود 60 رساله علمي سطح3 و4 حوزه و مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه در مركز مديريت حوزه علميه قم، مركز مديريت حوزه علميه خواهران، دانشگاه  باقرالعلوم(ع)، دانشكده شهيد محلاتي (سپاه)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، جامعة المصطفي العالمية و ... .


.  ميزگرد علمي جايگاه نوانديشي و نوآوري در آموزه هاي قرآن و پيامبر اعظم(ص) در دانشكده شهيد محلاتي.
2.  عضويت در شوراي علمي همايش بين المللي قرآن كريم و مسائل جامعه معاصر در سال 1385.
3. شركت در نشست تخصصي شيوه تفسيري تسنيم در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در سال 1387.
4. كارشناسي در نشست نقد پژوهش هاي قرآني در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در سال 1390.
 


1. برنامه «بركرانه نور» در راديو معارف (پاسخ به پرسش ها در باره درس تفسير آية الله جوادي) حدود 100 برنامه.
2. برنامه آموزشي «ميزان» در سال 1391 در راديو معارف در 60 برنامه.
3. برنامه آموزشي «از قرآن مي پرسم» و «از دين مي پرسم» در 15 برنامه.