دیگر اخبار | بایگانی
همزمان با 1 خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت اول خرداد، روز بزرگداشت ملا صدرا (صدرالمتالهین)، پیامی به همین مناسبت صادر فرمودند.
تازه هاي نشر
جلد سی و دوم کتاب «رحیق مختوم» منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد 32 کتاب ارزشمند «رحیق مختوم» شرح حکمت متعالیه، اثر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 51 «تفسیر تسنیم» آماده انتشار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 51 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا، آماده انتشار شد.
تازه های نشر؛
جلد 52 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 52 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مقاله علمی پژوهشی؛
بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی مقاله ای با عنوان «بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.
تازه های نشر؛
جلد 50 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 50 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
جدیدترین اثر آیت الله العظمی جوادی آملی؛
جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد دوم کتاب ارزشمند« سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» تالیف آیت الله العظمی جوادی آملی که دربردارنده شرح و تحریر خطبه های 16 تا 32 نهج البلاغه می باشد، در 582 صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
ـــ ـــپروردگار عالَم، سراسر جهان امكان را به زىباىى آفرىد و آن را نشانه جمال خوىش در پهنه آفرىنش قرار داد؛ ولى درخصوص آفرىنش انسان، با عناىتى خاص، هر دو دست جمال و جلال خود را به ‏در آورد و او را مظهر همه اسماى جمالى و جلالى خوىش قرار داد.

  پروردگار عالَم، سراسر جهان امكان را به زىباىى آفرىد و آن را نشانه جمال خوىش در پهنه آفرىنش قرار داد؛ ولى درخصوص آفرىنش انسان، با عناىتى خاص، هر دو دست جمال و جلال خود را به ‏در آورد و او را مظهر همه اسماى جمالى و جلالى خوىش قرار داد.

  براى پرورش انسان، بهترىن علم و برجسته‏ترىن مكتب لازم است، از اىن‌رو خداى والا او را به جست‏وجوى بهترىن سخن تشوىق كرد و فرمود: به بندگان من مژده بده! همان كسانى كه گفتار را مى‏شنوند؛ آنگاه از بهترىن آن پىروى مى‏كنند، آنان كسانى هستند كه خداوند هداىتشان كرده است و آنان همان خردمندان‌اند: ﴿فَبَشِّر عِباد * اَلَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ اَحسَنَـهُ اُولـٰئِكَ الَّذينَ هَد‌ٰهُمُ اللهُ و اُولـٰئِكَ هُم اولوا الاَلبـٰب﴾.

  همچنىن، بهترىن سخن را كلام كسى دانست كه در عقىده و خُلق و عمل، موحد و دعوت كننده به سوى خدا باشد، از اىن‌رو فرمود: چه كسى خوش گفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوى خدا مى‏كند و عمل صالح انجام مى‏دهد: ﴿و مَن اَحسَنُ قَولاً مِمَّن دَعا اِلَى الله و عَمِلَ صـٰلِحًا﴾ ، چون اگر سخن از جان موحد ماىه نگىرد، در دل شنونده پاىه نمى‏ىابد و قهراً با جمال وىژه انسانى سازگار نبوده و رخت بر مى‏بندد.

  بر اىن اساس، خداى حكىم، قرآن كرىم را بهترىن سخن معرفى كرده و مى‌فرماىد: خداى سبحان، بهترىن سخن را نازل كرد؛ كتابى كه آىاتش به هم مربوط است: ﴿اللهُ نَزَّلَ اَحسَنَ الحَديثِ كِتـٰبًا مُتَشـٰبِهًا﴾.  كلام الهى، بهترىن سخن‌ها و رهنمود آن نىز محكم‏ترىن رهنمودهاست، از اىن‌رو خداى سبحان فرمود: قرآن، انسان را به استوارترىن آىىن، هداىت مى‏كند: ﴿اِنَّ هـٰذا القُرءانَ يَهدى لِلَّتى هِى اَقوَم﴾.  قرآن كرىم نه تنها اعوجاجى ندارد، بلكه هرگز انحراف‌پذىر نبوده و هرگونه كجى و ناراستى از حرىم او به دور است، پس اگر انسان از اىن بهترىن سخن پىروى كند، حكىمى فرزانه مى‏شود و از هداىت تكوىنى مخصوص (هداىت پاداشى) سهمى مى‏بَر‌َد كه ثمره آن، پىمودن راه سلامت و رسىدن به مقصدى است كه از گزند اندوه و هراس درون و آسىب بىرون مصون است.

  خداى سبحان، متكلّم قرآن و نازل كننده آن و نىز معلم حقىقى كتاب خود است، از اىن‌رو قرآن را از هر موجود دىگرى، بهتر مى‏شناسد و در تعرىف او شاىسته‏تر از هر صاحب‌نظر دىگرى است. سزاوار بودن ذات اقدس الهى در معرفى كتاب خود، قابل سنجش با صلاحىت دىگران نىست، زىرا آنان ىا قرآن‌شناس نىستند و ىا آن را در پرتو معرّفى خداوند شناخته و مى‏شناسند. بنابراىن، برجسته‏ترىن تعرىف از قرآن، همانا تعرىفى است كه خداوند درباره اىن كتاب عظىم آسمانى نموده است.

  قرآن‌شناسان، در شرح و وصف و تبىىن و تمجىد اىن كتاب ارجمند الهى، سخن بسىار گفته‌اند؛ لىكن هىچ ىک به واقعىت و روشنى تعرىفى نىست كه خود قرآن از خوىش ارائه مى‌دهد. آىات متعددى در قرآن مجىد، به ماهىت اىن كلام الهى، چگونگى نزول و نىز اوصاف و وىژگى‌ها و رسالت قرآن پرداخته است.

  در اىن كتاب، با بهره‌مندى از رهنمودهاى وحىانى، نخست مباحثى كلى درباره حقىقت قرآن و نزول آن بىان مى‌گردد، سپس به بررسى آىاتى پرداخته مى‌شود كه بىانگر اوصاف عام و نىز وىژگى‌هاى خاص اىن كلام الهى هستند. در فصل پاىانى نىز، دو رسالت عمده قرآن در حوزه هداىت انسان؛ ىعنى شكوفاىى عقل و ارتقا و اعتلاى فرهنگى، بىان مى‌گردد.