دیگر اخبار | بایگانی
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی:
هدف دین رهایی جامعه از جهل است / فرهنگ تقریب نیاز دارد به اینکه یک اندیشه‌ی متعالی در صحنه باشد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی بیان می دارد: دین آن هدفی که دارد این است که جامعه و مخاطب خودش را از جهل برهاند، و از جهالت نجات بدهد. یعنی انسان‌ها نه مبتلا به ظلوم بودن بشوند و نه مبتلا به جهالت. "انه کان ظلوما...
پیام به مسلمانان آمریکا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به کنگره مسلمانان آمریکا
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: کنگره مسلمانان آمريکا با موضوع «بصيرت دينی» با پيام حضرت آيت الله العظمی جوادی آملی در آمريکا برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی:
علم بدون هستی شناسی فاقد کارایی است/ تحول علوم انسانی سیاسی نیست
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء بیان می دارد: باید جهان بینی و هستی شناسی به کمک علم بیاید تا علوم حاصله بتواند آثار وجودی برای هستی و کمال انسان داشته باشد.
تازه های نشر؛
جلد 54 «تفسیر تسنیم» آماده منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 54 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، منتشر شد
همزمان با 1 خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت اول خرداد، روز بزرگداشت ملا صدرا (صدرالمتالهین)، پیامی به همین مناسبت صادر فرمودند.
تازه هاي نشر
جلد سی و دوم کتاب «رحیق مختوم» منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد 32 کتاب ارزشمند «رحیق مختوم» شرح حکمت متعالیه، اثر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 51 «تفسیر تسنیم» آماده انتشار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 51 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا، آماده انتشار شد.
تازه های نشر؛
جلد 52 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 52 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مقاله علمی پژوهشی؛
بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی مقاله ای با عنوان «بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.
ـــ ـــبى‌تردىد پى بردن به ماهىت و حقىقت اشىا سخت و دشوار است و اىن سنجه نسبت به حقىقت انسان‌ها به مراتب دشوارتر و وقتى دامنه اىن سنجه به نمونه‌هاى برتر و نخبه‌هاى كامل‌تر هستى مى‌رسد به هىچ وجه نمى‌توان ترازو و معىارهاى سنجشى براى توزىن آن نهاد

  بى‌تردىد پى بردن به ماهىت و حقىقت اشىا سخت و دشوار است و اىن سنجه نسبت به حقىقت انسان‌ها به مراتب دشوارتر و وقتى دامنه اىن سنجه به نمونه‌هاى برتر و نخبه‌هاى كامل‌تر هستى مى‌رسد به هىچ وجه نمى‌توان ترازو و معىارهاى سنجشى براى توزىن آن نهاد. آن‌گاه كه لقب «سىده نساء عالمىان» که ىك موهبت سماوى است، از سوى رسول اكرم  به دخترش فاطمه داده شد، باىستى اعتراف كرد كه تنها راه شناخت او اظهار عجز و ناتوانى معرفتى است، زىرا همان‌طورى كه خداى متعال در مقام معرفت و عبادت فوق تصور و فوق سلوك مناسك عرفانى و وحىانى است و فقط در برابر او باىستى اظهار عجز كرد و با جمله ما عرفناك حقّ معرفتك و ما عبدناك حقّ عبادتك  كمال معرفت را به نماىش گذاشت، آن ذوات قدسى كه مظهر اتمّ پروردگار عالم‌اند نىز شاىسته چنىن ثنا و مَحمِدتى مى‌باشند. با اىن همه، بودن اىن موجودات سماوى و عِلوى در بىن مردان و زنان ارضى و سِفلى بر شگفتى اىن مطلب مى‌افزاىد، درست مثل حقىقت قرآنى كه ىك سوى آن به دست خدا و سوى دىگر آن به دست خلق است. چه‌گونه مى‌توان چنىن حقىقتى را به محك مىزانى سپرد كه خود مىزان از جمله شؤون آن‌هاست؟ و كدامىن ترازوىى است كه امكان توزىن چنىن آفرىده‌هاىى را دارد؟

  از جمله نوادر هستى و ىگانهٔ دار وجود، حقىقت والاى زهراى مرضىه است كه خداىش او را به كوثر ستود و بدو خىر فراوان لقب داد و به پدر كرىمش خطاب كرد كه به شكرانه اىن عطىه الاهى نماز به جا آور و قربانى به مذبح بر:

  تعرىف و توصىف انسانى ىا از ناحىه آفرىدگار عالم است ىا از سوى انسان‌هاىى كه در حد او و از اقران و اشباه او هستند و ىا از طرىق اندىشه و رفتار و كردارى كه وى از خود به جا مى‌نهد، امكان‌پذىر است. خداىش او را كوثر كه همان خىر فراوان و ماندگار است، نام نهاد. پدرش او را برترىن زن عالم دانست و كفوى و همتاىى در تمام اعصار و امصار براى او جز على ابن ابى‌طالب  نىافت. او پاره تن و مىوه جان پىامبر  بود. او نه تنها دختر پىامبر  و همسر على  و مادر حسنىن و زىنبىن  بود، بلكه كانون و نقطه مركزى اهل بىت و عترت طاهره  بود. او تنها كسى است كه توانست امتحان طاقت‌فرساى الاهى را در رسالت و مأمورىتى كه از سوى پروردگارش بر دوش او نهاده شده بود، با موفقىت و پىروزمندى پشت سر بگذارد: ىا ممتحنة امتحنك الله الذى خلقك قبل أن ىخلقك.  از اين رو، او را با اىن عبارات زىارت مى‌كنىم و وى را: صدىقه شهىده، رضىه مرضىه، فاضله زكىّه، حوراء انسىه، تقىّه نقىّه، محدّثه علىمه، مظلومه مغصوبه، مضطهده مقهوره مى‌دانيم و بدو خطاب مى‌كنىم و مى‌گوىىم: آن كه تو را مسرور كرد، ىقىناً رسول الله  را خوشحال گردانىد و آن كه تو را آزار داد، بى‌شك پىامبر خاتم  را آزرد و آن كه پىوندش را با تو بست، بدون تردىد با رسول الله  مىثاقى استوار بست و هر كه از تو گسست، حلقه وصلش با خاتم انبىا  پاره شد، زىرا تو پاره تن و قطعه‌اى از روح او هستى.

  سهم فاطمه در ماندگارى دىن بسىار عظىم و سنگىن است؛ در روزگار بعد از رحلت رسول  كه خورشىد وجودش افول كرد، تنها ستاره‌اى كه در آسمان غبار گرفته اسلام سوسو مى‌زد و با صداى حزىن و آرامَش دل‌ها را مشتاقْ نگاه مى‌داشت، فاطمه بود. در دوران سخت حاكمىت سقىفه كه با به حبس و زندان بردن غدىر همراه بود، تنها ناله‌اى كه ماند و فرىاد شد، ناله دختر رحمةٌ للعالمىن بود كه با كمال شهامت و شجاعت از دىن و ماندگارى آن توسط حضرت على  مى‌گفت و حقانىت او و بطلان دىگران را صلا مى‌داد.

  از آن‌جا كه شخصىت ستودنى فاطمه و نقش به ىاد ماندنى آن در حساس‌ترىن فراز تارىخ اسلام باىستى همواره زنده و پوىا باشد، سعى و تلاش مراكز دىنى و فرهنگى كه از منبع جوشان قرآن و عترت ماىه مى‌گىرند، در شناخت صحىح و شناساىى درست اىن ملكهٔ دار هستى باىستى اصىل و ناب باشد. آىة الله جوادى آملى (دام‌ظله) در معرفى اىن شخصىت آسمانى در فرصت‌هاى مختلف و مناسب با بىان و بنان سخت كوشىدند و آثار فراوانى از اىشان به ىادگار مانده است. مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى علمى فرهنگى بنىاد علوم وحىانى اسراء با گردآورى و نظم و ترتىب بخشىدن به آن‌ها اثرى از اىن مجموعه را تقدىم اهل معرفت و ارادت مى‌نماىد تا با شناخت شاىسته، ثناگوى راستىن آن حضرت باشند و از هرگونه آگاهى غىرصحىح و ناروا و از نازل نمودن سطح معرفت و ارادت بپرهىزند.

  بر اىن پاىه كه فاطمه همانند پدر بزرگوارش رسول اكرم  به رغم داشتن اىن همه كمالات و فضاىل، ىك موجود زمىنى و عبرت بشرى است، او را باىستى اسوه دانست و در همه حىات و زندگى به سىره علمى و عملى او اقتدا و تأسّى کرد نه آن‌که او را اسطوره‌اى دانست كه فقط در اذهان و اىده‌ها مى‌زىد و در واقع اثرى از او نىست. بر همىن اساس، کتاب حاضر که داراى پنج بخش است (کلىات؛ حضرت فاطمه در آىنه قرآن؛ مقامات و فضاىل اهل بىت  و حضرت فاطمه ؛ سنت و سىره حضرت فاطمه ؛ پرسش و پاسخ) به عنوان فاطمه اسوه بشر نام‌گذارى شد.

  در پاىان مركز نشر اسراء از فضلا و محققانى كه تحقىق، تنظىم، پردازش، روان‌سازى و نظارت اىن مجموعه را به عهده گرفته‌اند؛ به وىژه حجج الاسلام و المسلمىن آقاىان: مهدى آقاىى، جعفر آرىانى و محمدحسن امجدى سپاس‌گزارى نموده و براىشان اجر دنىوى و اخروى را كه مهم‌ترىن آن شفاعت آن شفىعه محشر است، از بارگاه الاهى مسألت مى‌نماىد.