دیگر اخبار | بایگانی
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
جدیدترین اثر آیت الله العظمی جوادی آملی؛
جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد دوم کتاب ارزشمند« سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» تالیف آیت الله العظمی جوادی آملی که دربردارنده شرح و تحریر خطبه های 16 تا 32 نهج البلاغه می باشد، در 582 صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
همزمان با هفته پژوهش برگزار می گردد؛
رونمایی از کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی» تالیف آیت الله العظمی جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: همزمان با هفته پژوهش، مراسم رونمایی از کتاب گرانسنگ «سلونی قبل ان تفقدونی» تحریر نهج البلاغه؛ تالیف حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می گردد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی بیان داشت:
رسالت های مهم تفسیر تسنیم: «حفظ و صیانت از وحی» و پاسداری از آن/ «احیاء عقل» بر اساس آیات قرآن/ مواجهه علمی با قرآن/ تبیین نسبت بین قرآن با عترت و روایات
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی ریاست بنیاد بین المللی علوم حیانی، با حضور در نخستین همایش ملی «بررسی آراء و اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی» که امروز 14 آذر ماه در تالار خیام دانشگاه حضرت ولیعصر...
دیدار اعضای هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی با آیت الله العظمی جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلسه علمی اعضای هیئت تحریریه «نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» در محضر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با موضوع بررسی پرسش های مطرح شده حول محور مقاله «فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد جوادی آملی» که در چهاردهمین شماره این نشریه،...
تازه های نشر؛
جلد 48 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 48 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 49 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 49 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مجلدات 13 تا 16 تفسیر گرانسنگ تسنیم و کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات از مجموعه تالیفات آیت الله العظمی جوادی آملی به زبان عربی ترجمه شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به همت مرکز بین المللی نشر اسراء مجلدات 13 تا 16 تفسیر گرانسنگ تسنیم و کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات از مجموعه تالیفات حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به زبان عربی ترجمه و به زیور طبع آراسته شد.
طرح ملی «درجات» با محوریت آثار آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می گردد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: طرح ملی «درجات» با محوریت آثار گرانسنگ حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می گردد.
ـــ ـــبى‌تردىد پى بردن به ماهىت و حقىقت اشىا سخت و دشوار است و اىن سنجه نسبت به حقىقت انسان‌ها به مراتب دشوارتر و وقتى دامنه اىن سنجه به نمونه‌هاى برتر و نخبه‌هاى كامل‌تر هستى مى‌رسد به هىچ وجه نمى‌توان ترازو و معىارهاى سنجشى براى توزىن آن نهاد

  بى‌تردىد پى بردن به ماهىت و حقىقت اشىا سخت و دشوار است و اىن سنجه نسبت به حقىقت انسان‌ها به مراتب دشوارتر و وقتى دامنه اىن سنجه به نمونه‌هاى برتر و نخبه‌هاى كامل‌تر هستى مى‌رسد به هىچ وجه نمى‌توان ترازو و معىارهاى سنجشى براى توزىن آن نهاد. آن‌گاه كه لقب «سىده نساء عالمىان» که ىك موهبت سماوى است، از سوى رسول اكرم  به دخترش فاطمه داده شد، باىستى اعتراف كرد كه تنها راه شناخت او اظهار عجز و ناتوانى معرفتى است، زىرا همان‌طورى كه خداى متعال در مقام معرفت و عبادت فوق تصور و فوق سلوك مناسك عرفانى و وحىانى است و فقط در برابر او باىستى اظهار عجز كرد و با جمله ما عرفناك حقّ معرفتك و ما عبدناك حقّ عبادتك  كمال معرفت را به نماىش گذاشت، آن ذوات قدسى كه مظهر اتمّ پروردگار عالم‌اند نىز شاىسته چنىن ثنا و مَحمِدتى مى‌باشند. با اىن همه، بودن اىن موجودات سماوى و عِلوى در بىن مردان و زنان ارضى و سِفلى بر شگفتى اىن مطلب مى‌افزاىد، درست مثل حقىقت قرآنى كه ىك سوى آن به دست خدا و سوى دىگر آن به دست خلق است. چه‌گونه مى‌توان چنىن حقىقتى را به محك مىزانى سپرد كه خود مىزان از جمله شؤون آن‌هاست؟ و كدامىن ترازوىى است كه امكان توزىن چنىن آفرىده‌هاىى را دارد؟

  از جمله نوادر هستى و ىگانهٔ دار وجود، حقىقت والاى زهراى مرضىه است كه خداىش او را به كوثر ستود و بدو خىر فراوان لقب داد و به پدر كرىمش خطاب كرد كه به شكرانه اىن عطىه الاهى نماز به جا آور و قربانى به مذبح بر:

  تعرىف و توصىف انسانى ىا از ناحىه آفرىدگار عالم است ىا از سوى انسان‌هاىى كه در حد او و از اقران و اشباه او هستند و ىا از طرىق اندىشه و رفتار و كردارى كه وى از خود به جا مى‌نهد، امكان‌پذىر است. خداىش او را كوثر كه همان خىر فراوان و ماندگار است، نام نهاد. پدرش او را برترىن زن عالم دانست و كفوى و همتاىى در تمام اعصار و امصار براى او جز على ابن ابى‌طالب  نىافت. او پاره تن و مىوه جان پىامبر  بود. او نه تنها دختر پىامبر  و همسر على  و مادر حسنىن و زىنبىن  بود، بلكه كانون و نقطه مركزى اهل بىت و عترت طاهره  بود. او تنها كسى است كه توانست امتحان طاقت‌فرساى الاهى را در رسالت و مأمورىتى كه از سوى پروردگارش بر دوش او نهاده شده بود، با موفقىت و پىروزمندى پشت سر بگذارد: ىا ممتحنة امتحنك الله الذى خلقك قبل أن ىخلقك.  از اين رو، او را با اىن عبارات زىارت مى‌كنىم و وى را: صدىقه شهىده، رضىه مرضىه، فاضله زكىّه، حوراء انسىه، تقىّه نقىّه، محدّثه علىمه، مظلومه مغصوبه، مضطهده مقهوره مى‌دانيم و بدو خطاب مى‌كنىم و مى‌گوىىم: آن كه تو را مسرور كرد، ىقىناً رسول الله  را خوشحال گردانىد و آن كه تو را آزار داد، بى‌شك پىامبر خاتم  را آزرد و آن كه پىوندش را با تو بست، بدون تردىد با رسول الله  مىثاقى استوار بست و هر كه از تو گسست، حلقه وصلش با خاتم انبىا  پاره شد، زىرا تو پاره تن و قطعه‌اى از روح او هستى.

  سهم فاطمه در ماندگارى دىن بسىار عظىم و سنگىن است؛ در روزگار بعد از رحلت رسول  كه خورشىد وجودش افول كرد، تنها ستاره‌اى كه در آسمان غبار گرفته اسلام سوسو مى‌زد و با صداى حزىن و آرامَش دل‌ها را مشتاقْ نگاه مى‌داشت، فاطمه بود. در دوران سخت حاكمىت سقىفه كه با به حبس و زندان بردن غدىر همراه بود، تنها ناله‌اى كه ماند و فرىاد شد، ناله دختر رحمةٌ للعالمىن بود كه با كمال شهامت و شجاعت از دىن و ماندگارى آن توسط حضرت على  مى‌گفت و حقانىت او و بطلان دىگران را صلا مى‌داد.

  از آن‌جا كه شخصىت ستودنى فاطمه و نقش به ىاد ماندنى آن در حساس‌ترىن فراز تارىخ اسلام باىستى همواره زنده و پوىا باشد، سعى و تلاش مراكز دىنى و فرهنگى كه از منبع جوشان قرآن و عترت ماىه مى‌گىرند، در شناخت صحىح و شناساىى درست اىن ملكهٔ دار هستى باىستى اصىل و ناب باشد. آىة الله جوادى آملى (دام‌ظله) در معرفى اىن شخصىت آسمانى در فرصت‌هاى مختلف و مناسب با بىان و بنان سخت كوشىدند و آثار فراوانى از اىشان به ىادگار مانده است. مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى علمى فرهنگى بنىاد علوم وحىانى اسراء با گردآورى و نظم و ترتىب بخشىدن به آن‌ها اثرى از اىن مجموعه را تقدىم اهل معرفت و ارادت مى‌نماىد تا با شناخت شاىسته، ثناگوى راستىن آن حضرت باشند و از هرگونه آگاهى غىرصحىح و ناروا و از نازل نمودن سطح معرفت و ارادت بپرهىزند.

  بر اىن پاىه كه فاطمه همانند پدر بزرگوارش رسول اكرم  به رغم داشتن اىن همه كمالات و فضاىل، ىك موجود زمىنى و عبرت بشرى است، او را باىستى اسوه دانست و در همه حىات و زندگى به سىره علمى و عملى او اقتدا و تأسّى کرد نه آن‌که او را اسطوره‌اى دانست كه فقط در اذهان و اىده‌ها مى‌زىد و در واقع اثرى از او نىست. بر همىن اساس، کتاب حاضر که داراى پنج بخش است (کلىات؛ حضرت فاطمه در آىنه قرآن؛ مقامات و فضاىل اهل بىت  و حضرت فاطمه ؛ سنت و سىره حضرت فاطمه ؛ پرسش و پاسخ) به عنوان فاطمه اسوه بشر نام‌گذارى شد.

  در پاىان مركز نشر اسراء از فضلا و محققانى كه تحقىق، تنظىم، پردازش، روان‌سازى و نظارت اىن مجموعه را به عهده گرفته‌اند؛ به وىژه حجج الاسلام و المسلمىن آقاىان: مهدى آقاىى، جعفر آرىانى و محمدحسن امجدى سپاس‌گزارى نموده و براىشان اجر دنىوى و اخروى را كه مهم‌ترىن آن شفاعت آن شفىعه محشر است، از بارگاه الاهى مسألت مى‌نماىد.