دیگر اخبار | بایگانی
همزمان با 1 خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت اول خرداد، روز بزرگداشت ملا صدرا (صدرالمتالهین)، پیامی به همین مناسبت صادر فرمودند.
تازه هاي نشر
جلد سی و دوم کتاب «رحیق مختوم» منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد 32 کتاب ارزشمند «رحیق مختوم» شرح حکمت متعالیه، اثر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 51 «تفسیر تسنیم» آماده انتشار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 51 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا، آماده انتشار شد.
تازه های نشر؛
جلد 52 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 52 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مقاله علمی پژوهشی؛
بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی مقاله ای با عنوان «بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.
تازه های نشر؛
جلد 50 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 50 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
جدیدترین اثر آیت الله العظمی جوادی آملی؛
جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد دوم کتاب ارزشمند« سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» تالیف آیت الله العظمی جوادی آملی که دربردارنده شرح و تحریر خطبه های 16 تا 32 نهج البلاغه می باشد، در 582 صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
ـــ ـــخداى كرىم كه خود را به عنوان رحمانِ رحىم به جهانىان معرّفى نمود: ﴿بِسمِ الله الرَّحمــٰنِ الرَّحىم﴾ اىن معنا را در خصوص انسان قوّت بخشىده و با اسم كرامت طالع شد. در سوره مباركه علق كه از عتاىق سُوَر قرآنى است، به انسان توصىه شده است تا با كرامت الاهى پىوند ىافته و از علم الاهى آموخته گردد. ﴿اِقر‌َأ و رَبُّكَ الاَكرَم * اَلَّذى عَلَّمَ بِالقَلَم﴾.

  خداى كرىم كه خود را به عنوان رحمانِ رحىم به جهانىان معرّفى نمود: ﴿بِسمِ الله الرَّحمــٰنِ الرَّحىم﴾ اىن معنا را در خصوص انسان قوّت بخشىده و با اسم كرامت طالع شد. در سوره مباركه علق كه از عتاىق سُوَر قرآنى است، به انسان توصىه شده است تا با كرامت الاهى پىوند ىافته و از علم الاهى آموخته گردد. ﴿اِقر‌َأ و رَبُّكَ الاَكرَم * اَلَّذى عَلَّمَ بِالقَلَم﴾.

  پروردگارى كه واحدِ، احدِ، سرمد، حىِّ قىّوم است، در افقى از هستى جاى دارد كه احدى را ىاراى قُرب به او نىست، جز آنكه رحمت خاصه‌اش را قرىن سازد و با شفاعت، جمع شاىستگان را به سوى خود تقرّب بخشد، انبىاى الاهى و اولىاى ر‌بّانى كه به چنان جاىگاه رفىعى بار مى‌ىابند بر اىن اساس است كه با اسمى از اسماى الاهى شفىع گشته، تا وَترِ انسانى با رحمتِ رحمانى، شفع گردد و لىاقت حضور حاصل آىد: ﴿و اللهُ مَعَكُم و لَن ىَتِرَكُم اَعمـٰلَكُم﴾.

  حقىقت شفاعت که ىكى از سنّت‌هاى الاهى محسوب مى‌شود، در فرهنگ دىنى ـ خصوصاً قرآن ـ جاىگاه وىژه و با اهمىّتى دارد؛ به گونه‌اى كه اولاً، پروردگار عالم زمام امر شفاعت را به دست خوىش برگرفته: ﴿قُل للهِ الشَّفـٰعَةُ جَمىعًا لَهُ مُلكُ السَّمـٰو‌ٰتِ و الاَرض﴾  و ثانىاً اىن مقام منىع را جز به اذن خود به احدى واگذار نمى‌نماىد: ﴿لاتُغنى شَفـٰعَتُهُم شىئاً اِلّا مِن بَعدِ اَن ىَأذَنَ اللهُ لِمَن ىَشاء﴾.

  گرچه رحمت شفاعت در قىامت، براى نجات از مهالک شقاوت و ىا گام نهادن در وادى سعادت بسىار گوارا و امىدبخش است؛ لىكن منطق شفاعت در همه عوالم از جمله در دنىا نىز كارآمد و مؤثر است.

  ضرورت دارد جامعه فرهنگى و دىنى، منطق شفاعت را كه همراه ساختن امكان و فرصتى مناسب، شاىسته و مفىد در جهت تعالى و رشد انسانى است، بزرگ دانسته و در دست‌ىابى به آن سعى وافر و تلاش واسع نماىد، بلكه قاعده کمال‌ىابى اىن است که بدون شفاعت هىچ امكانى براى دست‌ىابى به حىات و شراىط برتر وجود ندارد. از جمله نكاتى كه در اىن باب قابل توجّه است اىنكه شفاعت شفىع همانگونه كه ممكن است انسان را در مسىر رشد و رُقِّى قرار دهد، همچنان امكان آن وجود دارد كه در جهت هبوط و هُوى بكشاند، از اىن جهت ىكى از مهم‌ترىن اركان اثرگذار در سعادت و ىا شقاوت انسان، مسأله شفاعت و شفىع است، اىن مضمون به صراحت در بىان قرآنى آمده است: ﴿مَن ىَشفَع شَفـٰعَةً حَسَنَةً ىَكُن لَهُ نَصىبٌ مِنها و مَن ىَشفَع شَفـٰعَةً سَىِّئَةً ىَكُن لَهُ كِفلٌ مِنها﴾  و اىن هشدارى است كه اگر در دنىا شفاعت انسانى بر مبناىى اصىل و صحىح اتّخاذ نشود، در آخرت نىز همىن معنا ممكن است ظهور نماىد و موجب سقوط انسان گردد: ﴿الاَخِلّاءُ ىَومَئِذٍ بَعضُهُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ اِلَّا المُتَّقىن﴾.

  تصرىحات قرآنى و تنصىصات رواىى جاى هىچ‌گونه تردىدى را در مقوله شفاعت باقى نمى‌گذارد؛ امّا دو جرىان است كه زمىنه شبهات را همواره به سوى اىن رحمت الاهى؛ ىعنى شفاعت مى‌گشاىد:

  الف: جرىانى كه مى‌پندارد که ممکن است شفىعانِ روزگار سخت و دشوار قىامت، بر مبناى اراده‌هاى شخصى و ىا سلاىق نفسانى و نظاىر آن، به جهت جاىگاهى كه دارند، رحمت الاهى را ناعادلانه توزىع کنند و اىن امر، خلاف سرزمىن حق و فضاى حقّانى قىامت است. از ناحىه دىگر ممكن است نالاىقان و غىر شاىستگان از شفاعت برخوردار گردند.

  ب: جرىانى دىگر، اندىشه كسانى‌ است كه مى‌پندارند در مقابل پروردگار عالم، عدّه‌اى صاحب امر رحمتِ حق‌اند و با اراده و قدرت خوىش، مستقلاً مى‌توانند رحمت الاهى را اعمال نماىند و اىن با مسىر ىگانگى الاهى و ىکتاىى ر‌بّانى سازگار نىست؛ امّا چه مقدار دورند از وادى معرفت، كسانى كه با اىن‌گونه پندارها خود را از بَرد رحمت و شَهدِ شفاعت دور مى‌سازند؛ شفاعتى كه زمامش به امر الاهى است و در صحراى حق و عدل و در پىشگاه همه عالمىان صورت مى‌پذىرد، نه تنها از حق و حقىقت جدا نبوده، بلكه بر مبناى حقّانىّت جستارگرى مى‌كند، تا هركسى اندک قابلىّتى از حق و پذىرش لطف خدا در خود نهاده، حَسَباً ىا نَسَباً بتواند فىضِ فوز را درىافت نماىد.

  مباحث اىن کتاب که از مجموعه بىانات و آثار نوشتارى حضرت استاد آىة الله جوادى آملى تنظىم و تدوىن شده است، از امتىازات فراوانى برخوردار است؛ زىرا وجودشناسى شفاعت و فلسفه آن و نىز قلمرو و اقسام آن و همچنىن مسائل مرتبط با اىن حقىقت والا، ضمن اىنکه با تبىىن صحىح و پاسخ به برخى شبهات پىرامونى آن مسىر سعادت و تعالىِ انسان را روشن‌تر مى‌نماىاند، چهره توحىد، ىگانگى و نفوذ حضرت حق تعالىٰ در حوزه افاضه و انتشارِ به سامان، رحمت الاهى را آشکارتر مى‌سازد. اثر حاضر مشتمل بر پنج بخش (1. کلىات 2. شفاعت در قرآن و رواىات 3. شفاعت‌کنندگان 4. شفاعت‌شوندگان و محرومان از شفاعت 5. شبهات شفاعت) است که در پژوهشکده مطالعات اسلامى و فرهنگ عمومى پژوهشگاه علوم وحىانى معارج تهىه گردىده است.

  در پاىان از همه فضلا و محققان عزىزى که در تنظىم، نظارت، ارزىابى و وىراىش اثر حاضر ما را ىارى رسانده‌اند به وىژه حجج الاسلام و المسلمىن آقاىان: جعفر آرىانى، سىد محمود صادقى، محمدحسن امجدى و محمدرضا مصطفى‌پور و همچنىن از صفحه‌آراى محترم آقاى سالم فىض‌الله و نمونه‌خوان ارجمند آقاى حمىدرضا خادمى‌نىا سپاس‌گزارى مى‌شود.