دیگر اخبار | بایگانی
همزمان با 1 خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت اول خرداد، روز بزرگداشت ملا صدرا (صدرالمتالهین)، پیامی به همین مناسبت صادر فرمودند.
تازه هاي نشر
جلد سی و دوم کتاب «رحیق مختوم» منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد 32 کتاب ارزشمند «رحیق مختوم» شرح حکمت متعالیه، اثر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 51 «تفسیر تسنیم» آماده انتشار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 51 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا، آماده انتشار شد.
تازه های نشر؛
جلد 52 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 52 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مقاله علمی پژوهشی؛
بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی مقاله ای با عنوان «بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.
تازه های نشر؛
جلد 50 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 50 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
جدیدترین اثر آیت الله العظمی جوادی آملی؛
جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد دوم کتاب ارزشمند« سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» تالیف آیت الله العظمی جوادی آملی که دربردارنده شرح و تحریر خطبه های 16 تا 32 نهج البلاغه می باشد، در 582 صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
ـــ ـــاز مهمترین دانشهایی كه از دیرباز در شمار علوم اصیل و در چهارچوب حكمت عملی، در كنار اخلاق و سیاست مدن شكل گرفت و حكمای نامدار اسلامی به دیدهٔ مقوله‌ای زیرساختی و اساسی بدان پرداختند، تدبیر منزل یا اداره خانه و خانواده بود، كه این امر دو پیام را در پی داشت: 1. اهمیت و جایگاه رئیسی موضوع خانواده. 2. دانشی بودن و نیازمندی به نظام علمی برای اداره امر خانواده. به سخن دیگر، بیطراحی دانشی شایسته، هرگز نمی‌توان امر خانواده را به سامان رساند

  از مهمترىن دانشهاىى كه از دىرباز در شمار علوم اصىل و در چهارچوب حكمت عملى، در كنار اخلاق و سىاست مدن  شكل گرفت و حكماى نامدار اسلامى به دىدهٔ مقوله‌اى زىرساختى و اساسى بدان پرداختند، تدبىر منزل ىا اداره خانه و خانواده بود، كه اىن امر دو پىام را در پى داشت: 1. اهمىت و جاىگاه رئىسى موضوع خانواده. 2. دانشى بودن و نىازمندى به نظام علمى براى اداره امر خانواده. به سخن دىگر، بىطراحى دانشى شاىسته، هرگز نمى‌توان امر خانواده را به سامان رساند.

  خانواده كه نخستىن و كوچک‌ترىن نهاد اجتماعى است، اصىل‌ترىن و بنىانى‌ترىن بنىادى است كه براى ساخت حىثىتهاى جمعى انسان و جامعه شكل مى‌گىرد؛ اگر اىن اولىن نهاد، به درستى و با قواعد و مقررات شاىسته و نىكو بنىان گىرد، هم آحاد جامعه، هم نهاد جمعى و سرانجام، نظامات اجتماعى آن جامعه، از مرتبت والاىى برخوردار خواهد بود و زمىنه براى پىداىى بسىارى از كمالات اجتماعى فراهم خواهد گردىد. برعكس، چنانچه پاىه‌رىزى مناسب و شاىسته براى صورت‌بندى اركان آن به هم نىاىد و از مؤلفه‌هاى ارزشى و دانشى بهره نگىرد، نه تنها از جهات شاىسته و نىكوى اجتماعى طرفى نخواهد بست، در جهت سقوط انسانى و هبوط اجتماعى پىش خواهد رفت.

  براى شكل‌گىرى خانوادهاى فرهىخته، امور فراوانى نقش دارند كه لازم است به ىكاىك آنها توجه شود؛ اما اساسى‌ترىن آن‌ها، شناخت حقوق اعضاء خانواده و سعى در رعاىت آن حقوق است.

  معرفت درست به حقوق و كوشش در رعاىت آن، سبب اىجاد مناسباتى مستحكم و روابطى پولادىن مىان اعضاء مى‌شود كه به هىچ‌رو گسستنى نىست، به گونه‌اى كه اگر حتى جوامعى بزرگتر با فرهنگى منافى، اراده كند كه با آن به ستىز برخىزد، قدرت شكستن آن را نخواهد داشت و فقط كافى است كه هر ىك از اعضاء خانه و خانواده، ضمن شناخت شخصىت و جاىگاه خوىش، شخصىت و مكانت دىگر افراد خانواده را نىز بشناسد و در صىانت مناسبات موجود آن مجموعه بكوشد.

  گرچه سخن پىرامون خانواده و حقوق آن است، براى شكل‌گىرى آن، نخستىن و رىشه‌اى‌ترىن مسئله، بنىان اصىل ازدواج است كه آگاهى و توجه به مباحث پىرامون آن، امرى لازم و ضرورى است. به هر مىزان كه امر ازدواج، متقن‌تر و با استوارى بىشتر پاىه گىرد، قواعد و اركان اسره ىا خانواده نىز از اتقان و صلابت بىشترى برخوردار خواهد بود، زىرا همىن پسر و دختر جوان هستند كه پس از ازدواج، مرد و زن جامعه و سپس پدر و مادر و سرانجام، جدّ و جدّه خواهند گشت كه براى هر نسلى شأنى و مسئولىتى خاص تعرىف شده است، ازاىنرو در اىن اثر كه « خانواده متعادل و حقوق آن» نام ىافته، به امر ازدواج و مباحث پىرامون آن، به تفصىل پرداخته شده و عمده امورى كه در ساختن بنىان خانواده سهم پاىهاى دارند، توجه و لحاظ شدهاند. بىتردىد مى‌توان از منظرهاى مختلفى به خانواده و جهات وابسته به آن نگرىست. به عبارتى، خانواده‌اى كه مثلاً با جهانشناسى، انسان‌شناسى و معرفت‌شناسى توحىدى مطالعه و واكاوى مىگردد، جامعه كلان آن نىز به رنگ آن درآمده و همه نهادهاى اجتماعىاش متأثر از آن شناختها شكل خواهند گرفت و در برابر، اگر جهان‌بىنى و انسان‌شناسى الحادىْ پاىه شناساىى و تأمل قرار گىرد، نه تنها اعضاى خانواده، كلىت و فضاى عمومى جامعه را نىز بر همىن اساس باىستى دانست.

  كتاب حاضر، دربر دارندهٔ آموزه‌هاى وحىانى در زمىنه خانواده و حقوق آن، به استناد آراء و نظرىات متقن و برهانى فقىه فرزانه، حكىم متألّه و مفسر ىگانه، حضرت علّامه آىت الله جوادى آملى(دام ظله) و براساس جهان‌بىنى توحىدى و انسانشناسى حكمى، عرفانى و قرآنى، به همراه تحلىل فقهى و تفسىر آىات قرآن كرىم و رواىات معصومىناست كه سعى نگارنده اىن اثر در جهت روانى قلم و هماهنگى آن با ضرورتهاى اجتماعى همراه با نىازهاى مردمى نىز بر مطلوبىت آن افزوده است.

  گرچه در متن كتاب به برخى مباحث غىر حقوقى، ىعنى مباحث معرفتى مرتبط با حقوق نىز پرداخته شده، محور اصلى مباحث آن، مسائل حقوقى خانواده است. در اىن اثر، از منابع موجودِ مرتبط با موضوع  به جز قرآن كرىم و رواىات معصومىناز منابع فقهى، حقوقى، اخلاقى و تفسىرى و مجموعه قوانىن و مقررات مرتبط استفاده گردىده و اىن افزاىش منابع و تحلىلها بر اىن اساس بوده كه محتواى بحث در هاله‌اى از ابهام قرار نگىرد و اثر مباحث حقوقى برجسته گردد و از سوى دىگر، تلفىق فقه، حقوق  و اخلاق، براى تبىىن پشتوانه اجراىى حقوق، امرى لازم و ضرورى است.

  توجه به اىن نكته نىز خالى از لطف نىست كه جاى خالى برخى مطالب حقوقى در اىن اثر مشهود است؛ ولى اىن كاستى‌ها از عدم بىان مستقل اىن موضوع در قلم ىا بىان حضرت استاد معظم(دام ظله) رىشه مى‌ىابد. نوىسندگان اىن مجموعه، كوشىدند تا از بىان و بنان ارزشمند معظم له، نظر عمىق و تحلىلى اىشان درباره موضوع را استخراج و به علاقه‌مندان تقدىم كنند. مركز نشر اسراء سپاس خود را از نگارنده محترم جناب آقاى دكتر ابراهىم جوانمرد و ناظران و ارزىابان گرامى؛ حجج اسلام دكتر احمد دىلمى، ىدالله مقدسى، سىد كمال‌الدىن عمادى، محمدرضا مصطفى‌پور، دكتر فرج‌الله هداىت‌نىا و دكتر غلامرضا پىوندى و هم‌چنين از نمونه‌خوان محترم آقاى قربانعلى محمدعلى‌زاده و صفحه‌آراى گرامى آقاى محمدمهدى محرابيون محمدى اعلام مى‌دارد.

  اىن كتاب در چهار فصل جداگانه طراحى شده است: فصل ىكم به مبادى و مبانى خانواده، فصل دوم به تشكىل خانواده، فصل سوم به حقوق و تكالىف خانواده و فصل چهارم، به موضوع فروپاشى خانواده پرداخته است.