دیگر اخبار | بایگانی
همزمان با 1 خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت اول خرداد، روز بزرگداشت ملا صدرا (صدرالمتالهین)، پیامی به همین مناسبت صادر فرمودند.
تازه هاي نشر
جلد سی و دوم کتاب «رحیق مختوم» منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد 32 کتاب ارزشمند «رحیق مختوم» شرح حکمت متعالیه، اثر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 51 «تفسیر تسنیم» آماده انتشار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 51 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا، آماده انتشار شد.
تازه های نشر؛
جلد 52 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 52 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مقاله علمی پژوهشی؛
بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی مقاله ای با عنوان «بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.
تازه های نشر؛
جلد 50 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 50 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
جدیدترین اثر آیت الله العظمی جوادی آملی؛
جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد دوم کتاب ارزشمند« سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» تالیف آیت الله العظمی جوادی آملی که دربردارنده شرح و تحریر خطبه های 16 تا 32 نهج البلاغه می باشد، در 582 صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور پیرونه، اسلام شناس مشهور ایتالیایی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
ـــ ـــعتکاف، از مقولات نىاىشى است که در فضا‌سازى بندگى و زمىنه‌آورى اطاعت و کرنش در آستان الهى نقش اساسى و بىشترى دارد.

  عبادت، اصلى‌ترىن گوهرى است که بر اندام هستى شاىسته آمده و تعالى و رشد موجودات نىز در گرو آن است؛ آن‌گونه که ربوبىت و بى‌نىازى هم رداىى است که تنها سزاوار درگاه الهى است: «لبس العِزّ و الکبرىاء...» ؛ لىکن عبادت را اَشکال و صُوَرى است که هر ىک به نوبهٔ خود نماىانگر نوعى خضوع و گونه‌اى خشوع در پىشگاه خالق ىکتا و ىگانه است. روشن است که ظاهر عبادات شاىد متفاوت باشد؛ لىکن همهٔ انواع عبادات به قصد تقرّب به ساحت الهى و راهجوىى به وادى ربوبى است؛ حتّى نماز که قائمهٔ دىن و عاصمهٔ باورهاى اىمانى است، صورتى دارد و سىرتى، و ظاهرى دارد و باطنى که سىرت و باطنِ نماز را ذکر خدا تأمىن مى‌کند: ﴿و اَقِمِ الصَّلوٰةَ لِذِكرى﴾  و از اىن رهگذر، هر ساختار عبادى و هر قالب نىاىشى مى‌تواند بخشى از نىازهاى بندگى و اهداف درونى را تأمىن کند؛ لىکن برخى از آن‌ها به جهت جامعىت و کمال سهم بىشترى را در اىن فضا اىفا مى‌کنند.

  اعتکاف، از مقولات نىاىشى است که در فضا‌سازى بندگى و زمىنه‌آورى اطاعت و کرنش در آستان الهى نقش اساسى و بىشترى دارد. مؤلّفه‌هاى عمده‌اى در هوىت‌بخشى به اعتکاف حضور دارند؛ مانند زمان، مکان، قىام، صىام، اشتغال به قرآن و ذکر، داشتن حالِ دعا و...؛ امّا مهم‌ترىن رکن اعتکاف، برونرفت از غفلت و نسىان و توجّه ىافتن به خود و آنچه به عنوان هوىت و جانماىهٔ معتکف است؛ التفات به افتقار خود و نىازمندى به خداوند بى‌نىاز و نهاىتاً بازسازى نفس و زدودن غبارهاىى که غىر را بر جان انسانى نشانده و غىرت الهى را از جان دور ساخته است.

  اعتکاف احکام، اسرار، معارف و آثار فراوانى دارد که معتکف هرچه بدان‌ها بىشتر آگاه باشد، بهتر مى‌تواند از آن‌ها بهره ببرد. اىن سنّت الهى و دىرىنهٔ عبادى که انبىاى الهى نىز، خصوصاً نبى گران‌قدر اسلام و اولىاى معصومان و امامان پاکى و فضىلت، در سلوک عبادى خود بدان توجّه وىژه داشته‌اند، از برجسته‌ترىن جلوه‌هاى عبادى است که از زمان ساخت کعبه به عنوان بىت عتىق و نخستىن خانهٔ عبادت مورد نظر بوده است؛ از آن هنگام که پروردگار جهان ابراهىم و اسماعىل را مأمور ساختن خانهٔ توحىد کرد تا نماز‌گزاران و اقامه‌کنندگان برنامه‌هاى عبادى با نگرشى اعتکافى در کنار کعبه به عبادت درآىند: ﴿... اَن طَهِّرا بَيتِى لِلطّائِفينَ و العـٰكِفينَ و الرّكَّعِ السُّجود﴾.

  اکنون که اىن سنّت الهى در فضاى وىژهٔ حکومت دىنى مورد توجّه عموم طبقات، به‌وىژه جوانان حوزوى و دانشگاهى قرار گرفته، بسىار شاىسته است که به آن شناخت اصىل و بى‌شائبه‌اى پدىد آىد. اىن مجموعه که بربال اعتکاف نام گرفته با هدف بازشناسى صحىح و اصىل احکام اىن سنّت عبادى ـ الهى و با آشناىى بىشتر به اسرار و آداب و معارف آن؛ از آثار قلمى و سخنان ارزشمند حضرت استاد، آىت الله جوادى آملى ـ مد ظله العالى ـ فراهم آمده تا علاقه‌مندان و مشتاقان اىن جرىان عبادى با آگاهى و شناخت هرچه بىشتر بدان معرفت ىافته و سپس ارادت ورزند.

  اىن کتاب در شش فصل، تنظىم شده:

  1. فصل نخست، کلىاتى دربارهٔ اعتکاف.

  2. فصل دوم، جاىگاه اعتکاف.

  3. فصل سوم، اهداف و اسرار اعتکاف.

  4. فصل چهارم، شروط و آسىب‌هاى اعتکاف.

  5. فصل پنجم، وىژگى‌ها و آداب اعتکاف.

  6. فصل ششم، آثار اعتکاف.

  امىد است اىن اثر براى تشنگان معرفت و شىفته‌گان قرب الهى که در محفل نورانى اعتکاف گرد هم مى‌آىند، سودمند افتد. ضمناً اىن اثر ارزشمند با تلاش گروه فقهِ پژوهشکدهٔ علوم وحىانى معارج پدىد آمده و مرکز نشر اسراء بر خود لازم مى‌داند از اهتمام و کوشش جناب حجج اسلام آقاىان ىدالله مقدّسى و سىد کمال الدىن عمادى در تحقىق و تدوىن و حجج اسلام آقاىان جواد وفادار و محمد رنجبر و سىد ولى كاظمى در تهىه منابع و مقابله علمى و آقاى سالم فىض الله در صفحه‌آراىى بسىار سپاسگزارى کند.